10
Čvc

V Muzeu Bakovska je k nahlédnutí nový badatelský řád, který umožňuje široké veřejnosti i odborníkům studovat písemné a obrazové dokumenty, či sbírkové předměty, uložené v muzeu. Každý badatel je povinen vyplnit badatelský list a dodržovat podmínky dané badatelským řádem.

Mgr. Tereza Kolínská, pracovnice muzea

 

BADATELSKÝ ŘÁD MUZEA BAKOVSKA

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 • Tento badatelský řád upravuje práva a povinnosti žadatelů o nahlížení (badatelů) v Muzeu Bakovska se sídlem Mírové nám. 84, 294 01 Bakov nad Jizerou (dále také: „muzeum“).
 • Sbírkovými předměty ve smyslu tohoto řádu se rozumí movitá věc, která je součástí muzejní sbírky Muzea Bakovska.
 • Sbírkové předměty zapsané do Centrální evidence sbírek (dále jen CES) jsou chráněny státem na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (dále také: „zákon o ochraně sbírek“).
 • Podmínky zpřístupnění a využívání sbírkových předmětů zapsaných v CES stanoví zákon o ochraně sbírek.
 • Badatelé využívají sbírkové předměty uložené v muzeu zejména jejich prohlížením, pořizováním výpisů z jejich dokumentace.

Čl. 2.

Zpřístupnění sbírkových předmětů badatelům

 • Každý badatel může být seznámen se sbírkovým fondem muzea. Návštěvy badatelů jsou možné v časech uvedených na webových stránkách nebo po předchozím objednání.
 • Prohlížení sbírkových předmětů se odepře, jestliže by mohlo dojít k jejich zničení, poškození nebo zcizení.
 • Prohlížení sbírkových předmětů se odepře, jestliže jsou provizorně uloženy v prostorách, ve kterých s nimi nelze nakládat, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost nebo fyzický stav, nebo pokud jsou preparovány, konzervovány či restaurovány.

Čl. 3.

Povinnosti badatelů před zahájením studia

 • Každý zájemce o prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace prokáže svou totožnost občanským průkazem nebo rovnocenným průkazem totožnosti, jde-li o cizince platným cestovním dokladem.
 • Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace je dovoleno pouze na místě vyhrazeném pro badatele. Do prostor, kde jsou sbírkové předměty uloženy, nemají badatelé přístup. Výjimky v odůvodněných případech (smlouva o poskytnutí prostor k archivaci) uděluje odborný pracovník muzea.
 • Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace není dovoleno osobám mladším 15 let bez doprovodu, osobám nesvéprávným, osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek a osobám ve znečištěném oděvu. Je zakázáno vodit do prostor muzea psy či jiná zvířata.
 • Svršky či větší zavazadla, která badatel nepotřebuje k badatelské činnosti, odloží v prostorách k tomu určených.
 • Před zahájením studia každý badatel řádně vyplní badatelský list. Při každé změně účelu využívání či tématu studia, jakož i na začátku nového kalendářního roku vyplňuje badatel nový badatelský list. Badatelský list slouží jako žádost o nahlížení.
 • Badatel musí při studiu zachovávat klid a respektovat studijní prostředí. Během studia je zakázáno jíst a pít. V prostorách určených k bádání je zakázáno telefonovat. Zvonění musí být vypnuto.
 • Badateli není povoleno používat vlastní reprodukční zařízení. Výjimky povoluje odborný pracovník muzea.

Čl. 4.

Prohlížení sbírkových předmětů a pořizování výpisů z jejich dokumentace

 • Sbírkové předměty jsou badateli předloženy nejdéle do 30 dnů od podání žádosti. Žádostí se rozumí badatelský list nebo mailová žádost, na základě které bude badatelský list vystaven.
 • Při nakládání se sbírkovými předměty se badatel řídí pokyny odborného pracovníka muzea, je povinen předměty všestranně šetřit. Během studia je odborný pracovník oprávněn provádět kontrolu, jak badatel se sbírkovými předměty nakládá. Po ukončení studia je badatel povinen vrátit předměty v původním stavu a rozsahu. Kontrolu provede odborný pracovník. Případnou škodu, která vznikla jeho zaviněním, je badatel povinen uhradit.
 • Badatel nesmí sbírkové předměty a jejich dokumentaci vynášet z místnosti určené pro badatelskou činnost nebo je zapůjčovat jiným osobám.

Čl. 5.

Využívání sbírkových předmětů a jejich dokumentace k publikační činnosti, zhotovování jejich kopie, reprodukcí a výpisů

 • Žádostem badatele o zhotovení kopií, reprodukci a zhotovení výpisů ze sbírkových předmětů nebo jejich dokumentace lze vyhovět pouze po splnění podmínek daných tímto badatelským řádem. Využívání takto získaných materiálů pro vytváření vlastní sbírky či komerční účely je zakázáno. Výjimky povoluje odborný pracovník muzea.
 • Kopie, reprodukce a zhotovené výpisy ze sbírkových předmětů nebo jejich dokumentace smí badatel použít pouze pro účely uvedené v badatelském listu, resp. v písemné žádosti.
 • Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je badatel povinen uvést přesný název muzea a využitých muzejních fondů a sbírek, z nichž čerpal.
 • Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen předat muzeu jeden výtisk.

ČL. 6.

Závěrečná ustanovení

 • Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další badatelská činnost v Muzeu Bakovska odepřena, případně udělený souhlas odvolán.
 • Celková činnost a rozsah všech poskytovaných služeb je závislý na provozně technických podmínkách muzea. Na jejich základě a v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů může odborný pracovník muzea omezit služby poskytované badatelům nebo stanovit další nezbytná a odpovídající opatření.

Tento badatelský řád byl schválen zřizovatelem usnesením č. R707/14-2024(1)  ze dne 26. 6. 2024.

Tento badatelský řád nabývá účinnosti dne 27. 6. 2024.

Mgr. Tereza Kolínská, odborný pracovník muzea

Mgr. Jana Blechová, starostka Města Bakov nad Jizerou